BEYDAĞ KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
 
1
 
Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Kaymakamlıklarca Önlenmesi    
-Matbu Dilekçe,
1-Kira kontratı,
2-Tapu Belgesi.  
3-Arazi tapusuz ise Köy/Mahalle İhtiyar Heyeti onaylı satış senedi
4-Var ise diğer bilgi ve belgeler.
15 GÜN
2
Dernek 
Kuruluşu 
Başvurusu
-Dernek kurucuları tarafından imzalanmış iki adet kuruluş bildirimine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış üç adet dernek tüzüğü,
2-Kurucuların nüfus cüzdan fotokopileri,
3-Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
4-Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi,
5-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
6-Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.
1 GÜN
3
 
Lokal
(içkisiz/içkili)
İzin Belgesi
Düzenlenmesi
 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokalolarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge,
15 GÜN
4
 
Tüketici
Sorunları

Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi,
4-Sözleşme vb.
1 AY
5
 
Ticari Amaçla
İnternet
Toplu Kullanım
Sağlayıcı
İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1-Matbu Dilekçe
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3-Vergi Levhası
4-Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5-Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6-TİB onaylı filtre programı.
15 GÜN
6
 
“ Apostille 
Tasdik Şerhi
İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi okullar ve Beydağ Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.
2  SAAT
7
İnsan Hakları
İhlalleri Başvurusu
 
Dilekçe.
 
1 AY
8
Muhtaç Er ve Erbaş Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Form  (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
1 AY
9
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) 
1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu
1 AY
10
 
Bilgi Edinme
Başvurusu
Dilekçe
15 GÜN

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Beydağ Kaymakamlığı

        İkinci Müracaat Yeri: Beydağ Kaymakamlığı
İsim        : Hüseyin Erhun YILDIZ
        İsim        : Gürkan ÜÇÜNCÜ
Unvan    : Yazı İşleri Müdürü
        Unvan    : Beydağ Kaymakamı
Adres    : Hükümet Konağı / BEYDAĞ
        Adres    : Hükümet Konağı / BEYDAĞ
Tel        : 0 (232) 592 6359
        Tel        : 0 (232) 592 6359
Faks        : 0 (232) 592 6358
        Faks        : 0 (232) 592 6358
E-Posta    : beydağ@icisleri.gov.tr
        E-Posta    : beydağ@icisleri.gov.tr